بررسی موانع و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در فرایند تدوین پایان‌نامه از دیدگاه دبررسی موانع و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در فرایند تدوین پایان‌نامه از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضای هیأت علمی
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1388
موضوع: آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی
پدیدآور: عفت جعفری استاد راهنما: سیدابراهیم میرشاه جعفری استاد مشاور: محمدرضا نیلی احمدآبادی
دانشگاه اصفهان, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
چکیده
هدف این مطالعه بررسی موانع و مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در فرایند تدوین پایان نامه بر مبنای دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 2302 دانشجوی تحصیلات تکمیلی که در سال 1386 فارغ التحصیل یا مشغول تدوین پایان نامه بودند و 319 عضو هیأت علمی که راهنمایی پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به عهده داشتند. نمونه محساسبه شده از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 259 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده بودند. نمونه اعضای هیأت علمی نیز شامل 50 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیند. ابزار جمع آوری داده‌ها, پرسشنامه محقق ساخته( برای تعیین نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی) و مصاحبه( برای تعیین نظرات اعضای هیأت علمی ) بود که ضریب پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرونباخ 0/93 محاسبه شد. برا تعیین روایی محتوایی از نقطه نظرات استادان راهنما و مشاور و دیگر متخصصان استفاده گردید. داده‌ها در سطح آمار توصیفی بوسیله شاخص‌های فراوانی, درصد, میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی بوسیله آزمون تی مستقل, تی همبسته, تی هتلینگ, آزمون مانوا و آزمون شفه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی موانع را بالاتر از سطح میانگین ارزیابی کردند. در مورد موانع شخصی و فردی و سازمانی - اداری بین نظرات دانشجویان و اعضای هیأت علمی توافق کامل وجود داشت ولی در مورد موانع آموزشی و فرهنگی - اجتماعی این توافق دیده نشد. همچنین نتایج تحلیلی وایانس چند متغیره نشان داد که تفاوت معنی داری بین نظرات دانشجویان مرد و زن وجود نداشت, اما بین نظرات دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی تفاوت معنی داری وجود داشت P< 0.05)).


[ بازدید : 170 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:23 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی رساله‌های حسابداری پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1373 پدیدآور: حسین اشرفی‌شهری استاد راهنبررسی رساله‌های حسابداری
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1373
پدیدآور: حسین اشرفی‌شهری استاد راهنما: علی ثقفی
دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت
چکیده
سالهاست که دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری به کار تدوین رساله که خود نوعی تحقیق است مبادرت می‌ورزند. اما به دلیل عدم وجود یک مرکز یا بانک اطلاعاتی آنان چندان اطلاعی از نتایج تحقیقات گذشتگان ندارند. اکنون جهت رفع این معضل و تهیه مبنائی برای هدایت تحقیقات آتی, محقق اقدام به این کار کرده است . چهارچوب این تحقیق در قالب یک تحقیق دانشگاه و در راستای تدوین رساله به قرار زیر بوده است : این تحقیق پنج فصل است . در فصل اول کلیات تحقیق شامل: مقدمه, موضوع تحقیق, اهمیت تحقیق, هدف تحقیق, فرضیه تحقیق, روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات و محدودیت‌های تحقیق به تفضیل تشریح شده‌اند. فصل دوم با عنوان شرح طرح تحقیق به طور مبسوط اطلاعات و تحقیقات حسابداری, نظریات مختلف نظری حسابداری و ارتباط آن با اطلاعات و تحقیقات حسابداری, سابقه و تاریخچه حسابداری و ارتباط آن با سیر و روند تحقیقات و اطلاعات حسابداری, جایگاه تحقیقات حسابداری و نهایتا انواع تحقیقات و چگونگی تدوین رساله و رساله‌های تدوین شده در رشته حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد به طور مبسوط بحث شده است . در فصل سوم ضمن بیان روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات , به شرح نحوه عمل بانک اطلاعاتی و گردآوری اطلاعات پرداخته شده است . دراین فصل 250 رساله تدوین شده در رشته حسابداری بررسی شده و علاوه بر اینکه اطلاعات مشخصه‌ای آنها, خلاصه‌ای از هر رساله بطور مجمل بیان شده است . در این خلاصه شرح اجمالی‌ای از هر رساله شامل: هدف تحقیق, فرضیه تحقیق, روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات , چگونگی نتیجه‌گیری و نتایج اخذ شده, آورده شده است . براساس اطلاعات گردآوری شده در فصل سوم, بررسی و تجزیه و تحلیل نهایی در فصل چهارم انجام گرفته است . بدین ترتیب که اطلاعات گردآوری شده در جداولی براساس مبانی مشابه و قابل مقایسه در جوار همدیگر قرار گرفته و مورد مطابقت قرار گرفته است . جهت روشن شدن تمام ابعاد مقایسه‌ای اطلاعات گردآوری شده حدود 17 جدول مقایسه‌ای تنظیم گردیده است که هر یک حاوی اطلاعات و نتایج جدیدی می‌باشد. سرانجام نتایج حاصل و خلاصه پایان‌نامه در فصل پنجم آورده شده است . در این فصل ضمن بیان نتایج موردی اخذ شده از اطلاعات تحلیل شده, فرضیه تحقیق که عبارت است از:"اکثر رساله‌های تدوین شده در دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری ترجمه و یا طراحی سیستم‌های حسابداری بوده است و به مبانی نظری کمتر پرداخته شده است . " مورد مطابقت قرار گرفته و اثبات شده است .


[ بازدید : 193 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:23 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی در نگارش پایان نامه ها بر اساس دیدگاه دانشجویانبررسی مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی در نگارش پایان نامه ها بر اساس دیدگاه دانشجویان و اساتید
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: فرشته پوراحمدی استاد راهنما: سامان عبادی استاد مشاور: نورالدین یوسفی
دانشگاه رازی, دانشکده ادبیات و علوم انسانی
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی در نگارش پایان نامه بر اساس دیدگاه دانشجویان و اساتید انجام شد. به این منظور 40 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و 10 استاد راهنما از 5 دانشگاه شامل دانشگاه علامه طباطبایی تهران, دانشگاه خوارزمی تهران, دانشگاه شهید رجایی تهران, دانشگاه ایلام ایلام و دانشگاه رازی کرمانشاه شرکت کردند. اطلاعات کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت جمع اوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که اساتید 7 چالش اصلی در نگارش پایان نامه را عنوان کردند. ان چالش ها رتبه بندی شدند مانند عدم داشتن دانش تحقیق, زمان, استاد راهنما, عدم علاقه, دانشگاه, منابع و مسائل مالی. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی 10 چالش اصلی در نگارش پایان نامه را عنوان کردند. ان ها رتبه بندی شدند مانند عدم داشتن دانش تحقیق, زمان, استاد راهنما, عدم علاقه, منابع, دانشگاه, عدم همکاری شرکت کننده ها, پیدا نکردن مقالات مرتبط, مسائل مالی و مسافت. مفاهیم و کاربرد‌های نتایج پژوهش برای دانشگاه دانشجویان اساتید راهنما در این مطالعه مورد بحث واقع می‌شود. در نتیجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان انگلیسی و اساتید درمورد چالش های اصلی نگارش پایان نامه با یکدیگر توافق نظر دارند اگرچه دانشجویان تحصیلات تکمیلی زبان موارد بیشتری را عنوان کردند.


[ بازدید : 166 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:23 ] [ بک لینک 09125879258 ]

توصیف پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی از ستوصیف پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای دولتی از سال 1356 تا پایان سال 1375
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1377
پدیدآور: رویا طالبی استاد راهنما: محمد امین شامخی
دانشگاه تربیت معلم تهران, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
در این تحقیق سعی شده است اطلاعات مربوط به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکترای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاههای دولتی تا پایان سال 1375 مورد بررسی قرار دهد.


[ بازدید : 175 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:22 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای اصفهان و شیرابررسی استنادی ماخذ پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاههای اصفهان و شیراز بین سالهای 1371 تا 1379
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1381
پدیدآور: بهزاد مرادی استاد راهنما: عبدالرسول جوکار
دانشگاه شیراز
چکیده
هدف این تحقیق تعیین میانگین میزان استنادها , عمده ترین شکل منابع مورد استناد, الگوی نویسندگی مقالات نشریات مورد استناد, تعیین پراستنادترین نشریات ادواری , کتابها و نویسندگان و تعیین نیم عمر انواع منابع اطلاعاتی مورد استناد در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های اصفهان و شیراز است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین تعداد استناد برای هر پایان نامه در دو دانشگاه 21/71 استناد می باشد که میانگین تعداد استناد ها در دانشگاه اصفهان 09/92 استناد و دانشگاه شیراز 23/46 استناد می باشد. در مورد عمده ترین شکل منابع مورد استناد, بررسی ها نشان می دهد که در هر دو دانشگاه بیشترین استنادها به کتاب ها و بعد از آن به نشریات ادواری صورت گرفته است, الگوی نویسندگی مقالات نشریات ادواری مورد استناد نشان می دهد که بیشتر مقالات مورد استناد , حاصل فعالیت فردی می باشد بطوری که در دانشگاه اصفهان 99/63 درصد استنادها و در دانشگاه شیراز 96/64 درصد استنادها به مقالات نشریات ادواری توسط یک نویسنده نوشته شده است.در این تحقیق فهرست رتبه بندی شده نشریات ادواری, کتابها و نویسندگان پراستناد در هر دانشگاه و مجموع دو دانشگاه در قالب جداول جداگانه ارائه شده است. بررسی ها نشان می دهد که نیم عمر منابع در دانشگاه اصفهان 75/17 سال و در دانشگاه شیراز 55/14 سال و در مجموع دو دانشگاه 25/17 سال می باشد که نشان دهنده استناد به منابع نسبتا قدیمی می باشد. در پایان پژوهش نیز پیشنهاد های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده ارائه گردیده است.


[ بازدید : 156 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:22 ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی پراکندگی پیان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوهای موجود و کاربرد روشهای تحقیق در آنهبررسی پراکندگی پیان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوهای موجود و کاربرد روشهای تحقیق در آنها
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1380
پدیدآور: آذر پادیار استاد راهنما: محمدعلی ی
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی
چکیده
در سالهای اخیر با توسعه دوره کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری در دانشگاههای داخل کشور پژوهشهای دانشگاهی حسابداری نیز گسترش فراوان یافته است. لیکن تاکنون تحقیقی جهت شناخت گرایش موضوعی این پژوهش ها و روشهای تحقیق آنها انجام نشده است در صورتیکه این شناخت اولین قدم برای برنامه ریزی موثر جهت آینده می باشد. در این تحقیق جهت بررسی و شناخت گرایشهای پایان نامه های تحصیلی حسابداری از رویکردی موسوم به نسبی گرایی استفاده شده است. در قالب این رویکرد از طریق عناصری چون نمونه-موضوع-تئوری و روش تحقیق شش حوزه یا الگو شناسایی شد و براین اساس نمونه اصلی انتخاب شده مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشانگر کثرت پایان نامه ها در دو الگوی انتفاع به تصمیم /تصمیم گیرنده/ رفتار جمعی و فرد استفاده کننده می باشد. همچنین آزمون فرضیات بیانگر آن است که حدود 95درصد از پایان نامه های موجود از روشهای تحقیقی غیرتجربی استفاده نموده اند.


[ بازدید : 143 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:22 ] [ بک لینک 09125879258 ]

تحلیل محتوای موضوعی و روش‌شناختی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌ی علوم تربیتی دانشگاتحلیل محتوای موضوعی و روش‌شناختی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی رشته‌ی علوم تربیتی دانشگاه تبریز در فاصله سال‌های 1376 - 1395 (از بدو تاسیس تا حال)
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1396
پدیدآور: وجیهه رنجبری صوفیان استاد راهنما: تراب نجاری استاد مشاور: هاشم عطاپور استاد مشاور: یوسف ادیب
دانشگاه تبریز, پردیس خودگردان
چکیده
هدف اصلی این پژوهش آگاهی از وضعیت محتوایی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته علوم تربیتی دانشگاه تبریز در گرایش‌های روانشناسی تربیتی, برنامه‌ریزی درسی, آموزش و بهسازی منابع انسانی به منظور تعیین سیر موضوعی در هر مقوله از سال 1376 تا 1395 می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش پژوهش, تحلیل محتوا با استفاده از سیاهه‌وارسی است. به منظور تحلیل محتوای پایان-نامه‌ها, 195 پایان‌نامه رشته علوم تربیتی که در کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی موجود هستند, انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سیاهه‌وارسی محقق ساخته استفاده شده است. یافته‌های مطالعه نشان داد, از مجموع 195 پایان‌نامه مورد بررسی, در رشته آموزش و بهسازی منابع 9 گرایش موضوعی و بیشترین فراوانی با تعداد 4 پایان‌نامه, برای موضوع ارزیابی عملکرد؛ رشته برنامه‌ریزی درسی با 11 گرایش موضوعی و بیشترین فراوانی به موضوع نظریه‌های یادگیری و تدریس؛ در رشته روانشناسی تربیتی با 14 گرایش موضوعی و بیشترین فراوانی با تعداد 14 به موضوع راهبردهای مطالعه و یادگیری؛ در رشته دکترای روانشناسی تربیتی با 6 گرایش موضوعی و بیشترین فراوانی با عدد 5 به دو موضوع شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار و شیوه‌های نوین یاددهی و یادگیری اختصاص دارد. همچنین بیشترین روش پژوهش مورد استفاده, روش همبستگی و بیشترین آزمون آماری استفاده شده, آزمون تحلیل واریانس است. و بیشترین ارجاعات به کتاب‌ها و مقالات بوده است. در پایان‌نامه‌های مورد بررسی درصد زنان بیشتر از درصد مردان و تعداد دانشجویان مقطع ارشد بیشتر از دکترا می‌باشد. و نیز یافته‌های مطالعه نشان دادند که جنسیت هیچ تاثیری در انتخاب گرایش موضوعی خاص ندارد ولی مقطع تحصیلی بر روش پژوهش مورد استفاده تاثیر مستقیم دارد. نیازسنجی موضوعی در هر یک از گرایش‌های رشته علوم تربیتی در دو مقطع ارشد و دکترا و نیز آموزش استفاده از منابع لاتین در غنی سازی هرچه بیشتر محتوای پایان‌نامه‌ها, ضروری می‌باشد.


[ بازدید : 172 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:22 ] [ بک لینک 09125879258 ]

تحلیل محتوا و روند پایان نامه های کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی در استان خراسان بزرگ پارسای داخلتحلیل محتوا و روند پایان نامه های کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی در استان خراسان بزرگ
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1395
پدیدآور: مسعود رضایی کهن استاد راهنما: مهدی طالب‌پور استاد مشاور: زهرا میرزازاده
دانشگاه فردوسی مشهد, پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده
هدف این تحقیق‌‌‌, بررسی وضعیت کمی کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی و تعیین روند آنها در دانشگاه‌های آزاد و سراسری استان خراسان بزرگ می‌باشد. در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات تحقیق, چک لیست استاندارد درباره ویژگی‌های کمی پایان‌نامه‌ها بود. در تحقیق حاضر تمامی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی در 4 دانشگاه‌‌‌: فردوسی مشهد, آزاد مشهد, حکیم سبزواری و بیرجند مورد ارزیابی قرار گرفت (مجموعاً 141 پایان‌نامه از سال 1380 الی 1392) که با توجه به حجم کم جامعه, نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (141=n =N)‌‌‌. پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی بر اساس دانشگاه, سال دفاع, گرایش, ابزار مورد استفاده, روش تحقیق و روش‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها بصورت توصیفی (درصد) و آزمون خی دو در سطح معنی داری (05/0≤ p ) تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان دادند که دانشگاه آزاد بیشترین پایان‌نامه ( 35/50 %) و دانشگاه حکیم سبزواری کمترین پایان‌نامه ( 83/2% ) ثبت شده را داشتند. همچنین بترتیب در سال‌های 90,91 و 92 با فراوانی 14, 25 و 31 پایان‌نامه‌‌‌, بیشترین پایان‌نامه ثبت شده بود. بیشترین پایان‌نامه در حوزه رفتار سازمانی ( 2/53 %) و کمترین پایان‌نامه در حوزه‌های رویداد ورزشی (4/1 %) و کارآفرینی (4/1%) بود. بیشترین روش تحقیق استفاده شده در پایان‌نامه ها, روش تحقیق توصیفی-همبستگی با سهم (44%) بود. بیشترین میزان استفاده از نرم افزارهای آماری هم, به نرم افزار spss تعلق داشت (65 %). کلمات کلیدی: پایان‌نامه, دانشگاه‌های خراسان بزرگ, تحلیل محتوا


[ بازدید : 118 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:22 ] [ بک لینک 09125879258 ]

تئاتر ایران و عوامل بازدارنده آن پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1374 پدیدآور: محمود اربابی استادتئاتر ایران و عوامل بازدارنده آن
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1374
پدیدآور: محمود اربابی استاد راهنما: محمود عزیزی
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده هنر
چکیده
تئاتر ایران, امروز در نقطه‌ای قرار گرفته که تحت هیچ شرایطی, برا آن مطلوب نیست . جایگاهی بحرانی, که نگرانی نابودی آن را, دم به دم هشدار می‌دهند. این تئاتر که با عنایت خاصه.. ناصرالدین شاه قاجار امروز, سایه به سایه تئاتر اروپا و امریکا قرار گرفته است توان پاسخگویی به نیاز حداقل 30 میلیون مخاطب ایرانی را ندارد. متاسفانه این تئاتر درصد بسیار ناچیزی که به نقطه صفر بسیار نزدیکتر است , از این جمعیت 60 میلیونی را مخاطب خود دارد که آن هم سال به سال و روز به روز سقوط می‌کند. در رسیدن به این نقطه بحرانی عوامل متعددی دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند. بخشی از این عوامل تحت تاثیر تحولات تمدنی جهان است . طبیعی است که تئاتر کشور ما نیز از تبعات آن برحذر نباشد اما این امکان وجود دارد که تاثیرات آن را به حداقل رساند. اما توجه به جنبه‌های دیگری می‌تواند مجددا تئاتر کشور را شاداب و زنده نماید. اهم عواملی که باید مورد توجه قرار گیرد به شرح زیر است : -1 تئاتر ایران ارتباط گرم خود با تماشاگر را از دست داده است , باید این ارتباط را گرم کرد. -2 آنچه برای تئاتر ایران راه نجات خواهد بود توجه جدی به فرهنگ بومی و ملی براساس فرمهای جذاب نمایشی است . -3 باید تعاریف و توقعات سیاستگذاران فرهنگی از تئاتر روشن و براساس آن برنامه‌ریزی گردد. -4 تئاتر یکی از وجوه فرهنگی است لذا نیاز به ثبات , آرامش و توجه فرهنگی را طلب می‌کند. -5 عوامل اصلی بازدارندگی تئاتر, عدم ارتباط با تماشاگر, عدم سیاستگذاری روشن, عدم تخصیص بودجه و عدم همدلی و حضور فعال هنرمندان با تجربه در صحنه تئاتر است .


[ بازدید : 113 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:22 ] [ بک لینک 09125879258 ]

تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دکترای حرفه‌ای دامپزشکی از نظر استناد به پایان‌نامه‌های همین رشته پارستحلیل استنادی پایان‌نامه‌های دکترای حرفه‌ای دامپزشکی از نظر استناد به پایان‌نامه‌های همین رشته
پارسای داخل کشور کارشناسی ارشد 1374
پدیدآور: نادر سبکتکین استاد راهنما: مهری ذاکریان
دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده علوم انسانی
چکیده
جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است . یافته‌ها از طریق مشاهده حضوری پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی چهار دانشگاه تهران, شیراز, ارومیه, اهواز بدست آمده و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. تعداد 535 پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی که در فاصله سالهای 1371 تا1 1373 تدوین شده‌اند مورد تحلیل استنادی قرار گرفته‌اند از مجموع 29205 استناد صورت پذیرفته به منابع مختلف , تعداد 847 استناد به پایان‌نامه‌های دکترای حرفه‌ای دامپزشکی بوده است که این میزان حدود 3 درصد از جمیع استنادهای به عمل آمده را شامل می‌شود. از تعداد 542 استناد و بدون احتساب موارد مکرر بالاترین میزان استناد به پایان‌نامه‌های دانشگاه ارومیه (حدود 27 درصد) اختصاص دارد و رویهم رفته قریب 17 درصد از پایان‌نامه‌های دکترای حرفه‌ای دامپزشکی مورد استناد قرار گرفته‌اند. به پایان‌نامه‌های دو دوره 1360 تا 1369 و 1370 به بعد بیشترین میزان استناد صورت پذیرفته است و در این میان به پایان‌نامه‌های نگاشته شده در دوره 1360 تا 1369 با 2526 درصد بالاترین میزان استناد به عمل آمده است همچنین میزان استناد به پایان‌نامه‌های غیر از دکترای حرفه‌ای دامپزشکی 210 مورد می‌باشد که شامل پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی 030 درصد, 430 درصد و 260 درصد است و بطور متوسط هر پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی مورد بررسی به این قبیل پایان‌نامه‌های مربوط به علوم پزشکی بیش از 91 درصد از استنادها را در پایان‌نامه‌های مورد بررسی شامل شده و بیش از 64 درصد از مجموع پایان‌نامه‌های لاتین مورد استناد مربوط به پایان‌نامه‌های تدوین شده در کشورهای آلمان و هندوستان می‌باشند. تعداد 159 پایان‌نامه بیش از یکبار مورد استناد قرار گرفته‌اند که این رقم حدود 30 درصد از مجموع پایان‌نامه‌ها می‌باشد و در باب تعیین پایان‌نامه‌های هسته تعداد 19 پایان‌نامه بین 5 تا 14 بار مورد استناد واقع شده‌اند.


[ بازدید : 110 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ 15:22 ] [ بک لینک 09125879258 ]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود نرم افزار حسابداری سوالات استخدامی اموزش و پرورش گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس آپلود عکس لوح تقدیر خودکار تبلیغاتی لوازم یدکی خودرو متخصص پوست شیراز
بستن تبلیغات [X]